Administratören

Inställningar för attestering

I Companyexpense är det administratören som ställer in hur utläggsrapporter ska attesteras i organisationen. Nedan följer hur du går tillväga för att sätta upp attestflödet baserat på hur er organisation vill jobba.

Administratören

Inställningar för attestering

I Companyexpense är det administratören som ställer in hur utläggsrapporter ska attesteras i organisationen. Nedan följer hur du går tillväga för att sätta upp attestflödet baserat på hur er organisation vill jobba.

Companyexpense Administratör
Companyexpense Administratör

Alla rapporter attesteras av samma person

Gå in under Min organisation i vänstermenyn och klicka sedan på fliken Attestering.

Aktivera attestering och välj en standardgodkännare i rullistan en bit ned.

Alla rapporter går nu till standardgodkännaren.

Det ska finnas flera attestanter

Företaget kan välja mellan att sätta upp ett attestflöde antingen utifrån en avdelningsstruktur och ni väljer vilken person som ska attestera respektive avdelnings rapporter, eller utifrån en struktur som baseras på kostnadsställe eller andra dimensioner.

Gå in under Min organisation i vänstermenyn och klicka på fliken Attestering.

Aktivera attestering och välj attestflödestyp i rullisten; Enligt avdelningsstruktur eller Enligt kostnadsställe, samt antal godkännare som krävs för att en rapport ska attesteras och godkännas.

Välj sedan en standardgodkännare i rullisten en bit ned. Standardgodkännaren kommer att attestera alla rapporter som tillhör användare som inte knytits till en avdelning vid attestflöde enligt avdelningsstruktur, rapporter där kostnadsställe ej angetts och attestflöde är satt efter kostnadsställe eller annan dimension, eller rapporter som överskrider en attestants eventuella maxbelopp att godkänna.

Attest enligt avdelningsstruktur

Klicka nu på fliken Avdelningsstruktur och lägg upp de olika avdelningar företaget ska ha genom att klicka på plustecknet till höger om företagets namn. Skriv in den underavdelning som du vill lägga till, t ex ”Sälj”. Vill du lägga till ytterligare avdelningar, klickar du på plustecknet till höger om företagets namn igen, skriv t ex ”Marknad”. Klicka på Spara.

Vill du skapa en underavdelning under en underavdelning, klickar du på plustecknet på önskad rad. T ex vill man skapa två underavdelningar under “Sälj” för att det finns två säljteam, klicka på plustecknet bredvid “Sälj”. Namnge de nya underavdelningarna. Klicka på Spara.

När avdelningsstrukturen är uppsatt går du tillbaka till fliken Attestering, för att bestämma vilka personer som ska attestera vilka avdelningar. Klicka på fältet till höger om respektive avdelning för att få upp en rullist med användare. Välj den/de användare som ska attestera rapporter för avdelningen.

Om ingen person väljs kommer rapporterna att attesteras av personen som är satt som attestant på nivån ovanför.

Notera att om flera attestanter väljs i samma fält på en avdelning kommer samtliga attestanter få en notis om att det finns en rapport att godkänna, men det är bara en person som kan attestera om antalet godkännare som krävs är satt till 1 person, och det är alltså “först till kvarn” som gäller.

Nu måste ni säkerställa att varje användare tillhör rätt avdelning. Gå in under Användare i vänstermenyn och klicka på varje användare för att knyta dem till rätt avdelning.

Fler än 1 godkännare på en rapport

Vill företaget kräva att varje rapport godkänns av fler än en person går det att göra genom några enkla inställningar. Välj antal behöriga godkännare som krävs i rullisten under fliken Attestering.

För nu pekaren till höger om befintlig godkännare, och klicka på plustecknet för att välja ytterligare en godkännare.

Enligt ovan exempelbild kommer rapporter från användare knutna till avdelning “Marknad”först gå till Niclas (Godkännare 1) för attestering. När Niclas har attesterat rapporten går den vidare till Elin (Godkännare 2) som då också ska attestera rapporten.

Om man inte lägger till en Godkännare 2, men ändå har inställt krav på 2 behöriga godkännare, så kommer rapporten efter attest från Godkännare 1 att gå vidare till den person som attesterar på en nivå ovanför i avdelningsstrukturen.

Attestering upp till visst belopp

Nedan exempel visar hur man ställt in att Elin attesterar rapporter för de användare som tillhör avdelningen “Sales”Alla rapporter som innehåller belopp upp till och med 5 000 kr går till Elin, medan de rapporter som innehåller belopp över 5 000 kr går till Godkännare 2, John.

Om inställningen Inkludera obehörig godkännare är ifylld, kommer rapporter över 5 000 kr ändå gå till Elin först för granskning, men sedan vidare till John för slutgiltigt godkännande.

Tillfälliga godkännare

Om den ordinarie godkännaren är borta under en viss period går det att sätta en tillfällig godkännare under den perioden. Längst ned på sidan under fliken Attestering klickar du på plustecknet till höger i rutan för Tillfälliga godkännare.

Fyll i ordinarie godkännare, tillfällig godkännare, samt under vilken period detta ska gälla för.

Attestering enligt kostnadsställe eller annan dimension

Under fliken attestering väljer företaget att attestflödet ska vara Enligt kostnadsställe.

Kostnadsställen ställs in under Inställningar i vänstermenyn och vidare i rutan för Kostnadsställen, Projekt & DimensionerKlicka på raden för Kostnadsställen för att lägga till nya, ändra eller ta bort. I rullistan till höger väljer du om kostnadsställe ska sättas på varje utlägg eller på hel rapport.

Tillbaka under Min organisation och fliken attestering, väljer du nu vilka Godkännare som ska sättas på varje kostnadsställe. Klicka på Lägg till godkännare och välj person som ska attestera respektive kostnadsställe.

Förvalt kostnadsställe

Ett kostnadsställe kan vara förvalt för användaren eller en hel avdelning om man ställt in att kostnadsställe ska sättas på utläggsnivå. Företaget får då också valet att Tillåt användaren att byta kostnadsställe. Bocka i den rutan om användaren ska ha den möjligheten.

Om kostnadsstället ska vara förvalt på användaren så måste du utöver denna grundinställning koppla kostnadsstället till användaren.

Gå in under Användare i vänstermenyn, klicka på den användare du vill lägga till ett förvalt kostnadsställe för, välj ett kostnadsställe genom att klicka i rullisten Förvalt kostnadsställe. Klicka på Spara.

Ladda ner manualen

Version 20190617